Những tài khoản game không đăng nhập Quyền Vương trong khoảng thời gian 14-07-2016 ~ 14-09-2016 khi đăng nhập trở lại game sẽ nhận được trang bị 30 ngày như sau:

Quà tặng 7 ngày
Ngoài ra những quyền vương trở lại đủ điều kiện sau sẽ nhận được quà tặng sau
Điều kiện:
  • Có 7 ngày online
  • Tổng điểm kinh nghiệm đạt được: 200,000 EXP
Quà tặng: Trang bị vĩnh viễn